City Motors Group lancarkan Alfa Bangsar

SYARIKAT City Motors Group secara rasmi hari ini telah melancarkan Alfa Bangsar bernilai RM450 juta di Kuala Lumpur dan galeri jualannya. Projek itu adalah pembangunan bercampur dan ianya dijangka siap pada pertengahan 2023.

Semasa pelancaran di Kompleks Wan Kien sbentar tadi, City Motors Group mengumumkan bahawa pada masa ini pembinaan projek 42 tingkat itu telah hampir mencapai tingkat 20.

Hadir pada majlis pelancaran itu ialah Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr Mah Hang Soon, bekas Menteri Besar Perak, Datuk Tajol Rosli Ghazali, Pengerusi City Motors Group, Datuk Dr Foo Wan Kien, Ketua Pegawai Eksekutif City Motors Group, Terence Chia dan PengarahCity Motors Group, Foo Yit Tung.

Ketua Pegawai Eksekutif City Motors Group, Terence Chia sedang memperjelaskan tentang projek Alfa Bangsar kepada Datuk Seri Fadillah Yusof serta diperhatikan oleh Datuk Dr Mah Hang Soon.

“Saya gembira mendengar bahawa syarikat City Motors Group baru-baru ini telah mendapat perintah pembangunan untuk memulakan pembinaan satu lagi projek pembangunan bercampur bertingkat tinggi di Bukit Bintang. Kedua-dua projek (projek Alfa Bangsar dan Bukit Bintang) mempunyai jumlah kasar yang digabungkan nilai pembangunan berjumlah RM2 bilion dan dijangka dapat membantu menggiatkan semula ekonomi negara manakala kesan limpahan projek ini boleh memanfaatkan lebih 140 industri sokongan,” kata Fadillah.

Alfa Bangsar dibina di atas tanah pegangan bebas di kawasan Bangsar, dengan hanya 178 pangsapuri servis ditawarkan untuk jualan, kata Chia.

“Pada pandangan saya tentang perniagaan kami, semasa kita semua dikenakan perintah kawalan pegerakkan yang lalu, kami mengkaji dan mencari sisi positifnya bahawa mereka yang telah dihadkan pergerakkan dan duduk di dalam rumah mereka selama kira-kira dua tahun kini mendambakan untuk melancong. Hotel ini akan meningkatkan perkhidmatan hospitaliti di kawasan hiburan ini,” tambahnya, bahawa nama Alfa Bangsar diambil sempena jenama Alfa Romeo yang terkenal dan jenama tersebuat berkait rapat dengan penubuhan awal City Motors Group.

Chia juga berkata syarikat itu bercadang untuk membangunkan lebih 300 ekar bank tanah di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Cheras, Perak dan Pahang. Projek di Pulau Pinang dan Cheras, seluas lebih 60 ekar, akan diumumkan tahun depan.

“Oleh kerana wabak Covid-19 melanda seluruh dunia, kami agak perlahan dari segi kemajuan pembinaan,” kata Wan Kien pada sidang media selepas pelancaran itu, sambil menambah bahawa terdapat keperluan bagi kerajaan untuk menghasilkan sistem yang lebih baik untuk mengelakkan kelewatan. dalam pembinaan projek. Wan Kien juga ada menyatakan bahawa syarikat itu juga aktif dalam melakukan kerja amal dan menderma.

Manakala Yit Tung, yang juga cucu Wan Kien, berkata City Motors Group sedang mencari peluang untuk memaksimumkan simpanan tanah pegangan bebas utamanya.

“Kami mungkin kurang dikenali dalam kalangan perniagaan hartanah, kami lebih suka membangunankan projek secara taktikal berprofil rendah tetapi portfolio kami mempunyai nilai hartana lebih RM600 juta di Taman Nirwana di Ampang sebagai bukti kami serius dalam bidang perniagaan ini” katanya.

Alfa Bangsar terletak berhampiran dengan pelbagai kemudahan seperti Mid Valley City, Bangsar Village, Nu Sentral, Bangsar Shopping Centre, Bukit Bintang, KLCC, Pusat Perubatan Pantai, Pusat Perubatan Universiti Malaya dan juga Hospital Assunta. Ia juga boleh diakses melalui Stesen KTM Mid Valley, stesen LRT Bangsar dan KL Sentral. – SM

Source: City Motors Group lancarkan Alfa Bangsar | Suara Merdeka

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE FOR CUSTOMERS
NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI PELANGGAN

Privacy Notice/Notis Peribadi

Sri Seltra Sdn Bhd and all it’s wholly or jointly controlled entities and associate companies (collectively ‘Group’ and where the context requires will refer to any of the relevant company within the Group) hereby issues this Privacy Notice in compliance with the Personal Data Protection Act 2010 (‘Act’). All references to the terms “Personal Data” shall have the same meaning as ascribed in the Act. The word “you” shall refer to yourself and/or such other person or companies represented by you of whom you are providing Personal Data and the word “us” mean the Group.

Sri Seltra Sdn Bhd serta kesemua anak-anak syarikatnya yang dikawal secara menyeluruh atau bersama dan mana-mana syarikat berkaitan (secara kolektif “Kumpulan Syarikat” dan dimana konteks memerlukan rujukan Kumpulan Syarikat bermakna mana-mana syarikat yang berkenaan dalam Kumpulan Syarikat) mengemukakan Notis Privasi sebagai pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta tersebut”). Segala rujukan kepada perkataan “Data Peribadi” adalah mempunyai makna yang sama sepertimana di peruntukan di Akta tersebut. Perkatan “anda” yang digunapakai dibawah ini merujuk kepada anda sendiri dan/atau mana-mana pihak atau syarikat lain yang anda mewakili dan memberi Data Peribadi dan perkataan “kami” merujuk kepada Kumpulan Syarikat.

A. Information Collected / Kegunaan Data Privasi yang dikumpul

(i.) The Personal Data collected may include the following information; your name, date of birth, address, gender, race, nationality, ethnic origin, contact details, identification card/passport details, occupation, profession, employer’s details, income, marital status, children’s details, salutation, and/or lifestyle details including but not limited to car registration details, introducer details and loan details. All the above shall include copies of the relevant documents. The above list is non-exhaustive and may be updated from time to time and published at the website of the Group that can be accessed at: Lot 30442, Jalan Cempaka 6, Taman Nirwana, 68000 Ampang Selangor.

Data Peribadi yang akan dikumpulkan termasuk maklumat-maklumat berkenaan berikut; nama anda, jantina, bangsa, kewarganegaraan, asal etnik, kad pengenalan/maklumat paspot, perkerjaan, profesion, majikan, pendapatan, status perkhawinan, maklumat anak-anak, jawatan kehormatan, dan/atau perihal gaya hidup termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat pendaftaran kereta, pihak pengenal dan maklumat pinjaman. Kesemua diatas juga termasuk salinan dokumen- dokumen yang berkenaan. Senarai perkara-perkara di atas ini adalah tidak meyeluruh dan boleh dikemaskini bila-bila masa saja dan dipaparkan di dalam laman sesawang Kumpulan yang boleh diakses di: Lot 30442, Jalan Cempaka 6, Taman Nirwana, 68000 Ampang Selangor.

(ii.) Your Personal Data are collected from various sources including but not limited to:
(a) information or comments from various sources provided by you to us by whatsoever means and in whatsoever manner which shall include any technical data generated by your electronic communication with the Group such as your ISP address and etc.;
(b) information submitted online by you using any online facilities;
(c) information from third party referral;
(d) information obtained independently by us from lawful sources;

Data Peribadi dikumpulkan dari pelbagai sumber termasuk tetapi tidak terhad kepada:
(a) maklumat atau komen dari pelbagai sumber yang dikemukan oleh anda kepada kami melalui apa jua cara dan/atau bentuk termasuk apa-apa maklumat teknikal yang dijanakan semasa anda berkomunikasi secara elektronik dengan Kumpulan Syarikat sebagai contoh alamat ISP anda dan lain-lain;
(b) maklumat yang dimasukkan oleh anda semasa mengunapakai apa jua kemudahan dalam talian;
(c) maklumat dari pihak ketiga sebagai pengenal; dan
(d) maklumat yang diperolehi secara berasingan oleh kami dari sebarang sumber yang sah dari segi undang-undang.

B. Purpose of Collection of Personal Data / Tujuan Mengumpul Data Peribadi

By providing your Personal Date you hereby agree that the Group shall collect, retain and use your Personal Data for the following purposes:
(a) Performing discharging any and all of the Group’s contractual obligations with you;
(b) Processing your application;
(c) Conducting research for the planning of products, goods, services or other statistical or benchmarking analysis;
(d) Purposes of connected with operation, administration, management, development, record-keeping, contractual enforcement and communication with you;
(e) As required by the law or in compliance with any legal processes;
(f) As required to be disclosed to any third party with interest to acquiring an interest in/of the Group;
(g) Disclosure by any service or product provider engaged by the Group as is required under any laws, directives or guidelines to any governmental or non-governmental agencies or bodies or any third party;
(h) The above list is non-exhaustive and may be updated on from time to time by the Group and published at the above website of the Group.

Dengan memberi Data Peribadi anda kepada Kumpuan Syarikat, anda setuju agar Kumpulan Syarikat mengumpul, menyimpan dan mengunapakai Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:
(a) melaksanakan kesemua atau mana-mana obligasi kontrak Kumpulan Syarikat dengan anda;
(b) memproses permohonan anda;
(c) melaksanakan peyelidikan, untuk perancangan produk, perkhidmatan atau apa-apa analisa statistic dan penanda aras;
(d) berkaitan dengan tujuan operasi, pentadbiran, pengurusan, pembanguan, simpanan rekod, penguatkuasaan kontrak serta komunikasi dengan anda;
(e) sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang atau apa-apa proses undang-undang;
(f) sepertimana yang diperlukan oleh mana-mana pihak ketiga yang mempunyai hasrat memperolehi kepentingan dalam/pada Kumpulan Syarikat;
(g) pendedahan oleh mana-mana pembekal perkhidmatan atau produk yang dilantik oleh Kumpulan Syarikat sepertimana yang dikehendaki dibawah apa-apa undang-undang, direktif, garis panduan kepada apa-apa jabatan atau agensi kerajaan atau bukan kerajaan dan mana-mana pihak ketiga yang berkenaan;
(h) Senarai perkara-perkara diatas ini adalah tidak sempurna dan boleh dikemaskini bila-bila masa saja dan dipaparkan di dalam laman sesawang Kumpulan Syarikat sepertimana yang dirujuk diatas ini.

C. Use and Disclosure / Kegunaan dan Pendedahan

Your Personal Data provided to us will be kept confidential but you agree that the Group may disclose and transfer (whether in Malaysia or abroad) amongst any company within the Group and/or to third parties as may be necessary or appropriate including but not limited to the Group’s consultants, solicitors, auditors, employers, contractors, suppliers, partners, joint venture partners, advertisers, purchasers, network operators, property management companies, service and product providers, associated companies, any relevant authorities (governmental and/or non-governmental), embassies, statutory bodies, regulatory bodies, any organisations or relevant financial institutions, any other persons under a duty of confidentiality to the Group or any company within the Group, any companies within the Group (including those established or incorporated from time to time), actual or proposed assignees or transferees or buyers of any of rights/businesses/assets of the companies within the Group, service and product providers (including those who assist us in providing the Group’s Website), for the Group’s operational, administration and development requirements and to organizations who provide archival, auditing, professional advisory, debt collection, insurance, banking, marketing, advertising, mail house, delivery, recruitment, call centre, technology, research, utility, loyalty programme and security services to use, disclose, hold, process, retain or transfer such Personal Data for the purposes of (B) above for and on behalf of Group.

Data Peribadi yang diberikan oleh anda kepada kami akan dirahsiakan tetapi anda bersetuju bahawa Kumpulan Syarikat boleh mendedahkan dan memindahkan (sama ada di Malaysia atau di luar Negara) di antara mana-mana syarikat dalam Kumpulan Syarikat atau mana-mana pihak ketiga yang perlu dan sesuai termasuk tetapi tidak terhad kepada pakar perunding, peguam, juru audit, majikan, kontraktor, pembekal, rakan kongsi, ahli gabungan bersama, pengiklan, pembeli, pengendali rangkaian, syarikat yang menjalankan urusan hartanah, pembekal perkhidmatan dan produk, syarikat-syarikat bersekutu Kumpulan Syarikat, mana-mana pihak berkuasa (kerajaan dan/atau bukan kerajaan), kedutaan, badan berkuatkuasa mana-mana organisasi atau institusi kewangan berkenaan, seseorang yang lain dibawah tugas kerahsiaan terhadap Kumpulan Syarikat atau mana-mana syarikat Kumpuan Syarikat (termasuk yang ditubuhkan atau diperbadankan dari masa ke semasa), pemegang serahan hak atau penerima pindaan atau pembeli sama ada sebenar atau yang dicadangkan bagi apa-apa hak/perniagaan/asset dalam mana-mana syarikat Kumpulan Syarikat, pembekal perkhidmatan atau produk (termasuk mereka yang membantu kami dalam penyediaan laman sesawang) untuk keperluan operasi, pentadbiran, pembangunan Kumpulan Syarikat dan organisasinya yang membekal perkhidmatan arkib, audit, nasihat professional, pungutan hutang, insuran, perbankan, pemasaran, mailhouse, penghantaran, perekrutan, pusat panggilan, teknologi, penyelidikan, utiliti, progra m kesetiaan dan keselamatan mengunakan, mendedahkan, memegang, memproses, menyimpan atau memindah Data Peribadi bagi tujuan pemgumpulan Data Peribadi di perkara (B) di atas dan bagi pihak Kumpulan Syarikat.

D. No liability / Tanpa liabiliti

Notwithstanding the Personal Date collected, the Group shall not be liable for the non-achieving of any of the purposes set out in item (B) above. In addition failure in your part to furnish complete Personal Data may result in our inability to provide to you the full and complete range of benefits and/or services under any contract or otherwise.

Meskipun Data Peribadi yang dikumpulkan, Kumpulan Syarikat tidak menanggung sebarang tanggungjawab atau liability sekiranya mana- mana tujuan sepertimana yang diperihal di perkara (B) diatas tidak dapat dicapai. Selain daripada yang diatas kegagalan anda untuk mengemukakan kepada Kumpulan Syarikat Data Peribadi anda yang secukupnya, kemungkinan Kumpulan Syarikat tidak dapat memberi pelbagai manfaat atau perkhidmatan menurut apa-apa kontrak atau lain-lain.

E. Storage and Retention of Personal Data/ Simpanan dan Pengekalan Data Peribadi

(i.) The Group may store your Personal Date in hard copies or electronically in or outside Malaysia at any office or storage space, operated by the Group or any of its service providers for as long as necessary for the purposes of item (B) above and in compliance with any legal, regulatory or accounting requirements in the interest of the Group.

Kumpulan Syarikat boleh menyimpan Data Peribadi anda dalam bentuk salinan cetak atau secara elektronik di dalam atau di luar Malaysia di mana-mana pejabat atau ruang stor yang dikendalikan oleh Kumpulan Syarikat atau mana-mana pembekal perkhidmatan yang dilantik oleh Kumpulan Syarikat untuk tempoh masa untuk mencapai tujuan sepertimana yang diperihal di perkara (B) diatas ini dan bagi mematuhi apa-apa undang-undang, kerperluan pihak berkuatkuasa atau perakaunan untuk melindungi kepentingan Kumpulan Syarikat.

(ii.) The Group does not offer any online deletion of your Personal Data.

Kumpuan Syarikat tidak menawarkan apa-apa kemudahan dalam talian untuk memadam Data Peribadi anda.

F. Right to access Personal Data / Hak untuk akses Data Peribadi

(i.) You may access to your Personal Data on payment by paying a prescribed fee to the Group and to request the Group to update correctly any of your incorrect Personal Date as is permissible in law.

Anda boleh mengakses Data Peribadi anda atas pembayaran suatu fi yang ditetapkan kepada Kumpulan Syarikat dan meminta Kumpulan Syarikat megemaskini atau membetulkan apa-apa maklumat peribadi anda yang tidak betul setakat yang diperuntukan oleh undang-undang.

(ii.) You may post any questions regarding this Privacy Notice, access your Personal Data or withdraw your consent by sending a written notice to the Group in the following address: Lot 30442, Jalan Cempaka 6, Taman Nirwana, 68000 Ampang Selangor.

Anda boleh mengemukakan sebarang pertanyaan berkenaan Notis Privasi ini, mengakses Data Peribadi anda atau menarik balik persetujuan anda dengan menyampai suatu notis bertulis kepada Kumpulan Syarikat di alamat di bawah ini: Lot 30442, Jalan Cempaka 6, Taman Nirwana, 68000 Ampang Selangor.

The Group reserves the right to amend this Privacy Notice from time to time. You are advised to check this Privacy Notice on the Group’s website on a regular basis.

Kumpulan Syarikat berhak meminda Notis Privasi in bila-bila masa. Anda dinasihatkan untuk menyemak Notis Privasi ini di laman sesawang Kumpulan Syarikat secara lazim dari masa kemasa.